Artykuły spowiednicze

 • Proklamacja słowa Bożego ma szczególne znaczenie w liturgii pokutnej, w której pełni funkcję katechezy mistagogicznej. Z jednej strony, ukazuje rzeczywistość grzechu i jego konsekwencje, a z drugiej – mówi o przebaczeniu i pojednaniu. Poprzez słuchanie słowa Bożego dokonuje się proces ewangelizacji sumienia. Dobra nowina, którą słyszy penitent w liturgii sakramentu pokuty i pojednania, prowadzi go do nawrócenia, czyli do powrotu do domu Ojca. W ten sposób słowo Boże przygotowuje do właściwego przeżycia sakramentu pokuty i pojednania.

  Czytaj całość
 • Moi przełożeni po otrzymaniu święceń posłali mnie na wydział historii świeckiej. Miałem bowiem w przyszłości zostać nauczycielem historii w naszym gimnazjum na Kopcu (Wadowice). Zanim jednak zakończyłem studia, władze państwowe zlikwidowały szkołę. Po magisterium skierowano mnie do pracy duszpasterskiej w Gdańsku. Tam, między innymi, rozpocząłem pracę wśród ludzi po studiach w grupach nieformalnych – tak wtedy nazywano dzisiejsze wspólnoty.

  Czytaj całość
 • W pierwszych latach życia świadomość człowieka jest znacznie ograniczona. Zdolność rozumienia i, co za tym idzie, przyjmowania różnego rodzaju wyjaśnień i pouczeń kształtu-je się w człowieku niemalże od zera. Trudno wyjaśnić małemu dziecku – szczególnie w okresie niemowlęcym – dlaczego powinno postępować w taki czy inny sposób. Trudno też oczekiwać od niego świadomych i wolnych, a więc odpowiedzialnych, decyzji.

  Czytaj całość
 • Czas staje się coraz ważniejszy, gdyż jego miara, potrzebna do wykonania jakiejś pracy, staje się ważnym wskaźnikiem w jej ocenie. Z drugiej strony, ciągłe dzielenie czasu na coraz mniejsze segmenty sprawia, że zaczyna on być traktowany nie jako ciągłość kolejnych momentów, ale jako sekwencja coraz krótszych chwil.

  Czytaj całość
 • Ewangelia według Św. Mateusza (22,37nn) przytacza scenę, w której faryzeusze próbują wystawić Pana Jezusa na próbę i pytają, które z przykazań jest najważniejsze. Pan Jezus udziela im bardzo precyzyjnej odpowiedzi, która jest aktualna dla wszystkich wierzących w każdym czasie i miejscu na ziemi. A więc dotyczy ona również nas samych. Są to dwa przykazania miłości.

  Czytaj całość
 • Sakrament pokuty jest sakramentem uzdrowienia człowieka. Człowiek w stanie grzechu zwraca się z ufną prośbą do Boga, jedynego Lekarza: cielesnego a zarazem duchowego. Przekaz biblijny w tej materii jest bogaty i czytelny. Przedstawia Boga jako Tego, który uzdrawia człowieka. Choroba czy cierpienie - nawet to fizyczne - mają wymiar duchowy, W Starym Testamencie widzimy mocne powiązanie choroby z grzechem. Warto zatem dokonać analizy tekstów biblijnych odnoszących się zarówno do choroby fizycznej człowieka, jak i do „choroby ducha", czyli grzechu, aby ukazać „leczące" działanie Boga.

  Czytaj całość
 • Ludzie często stawiają pytanie: Jak możemy zwyciężyć czarta, czyli diabła lub demona, skoro go nie widzimy? Odpowiadając na to, Kościół nie zamierza nikomu podcinać skrzydeł, a tym bardziej nie nosi się z zamiarem demonizowania całej rzeczywistości. Kościół Święty jest jednak świadomy, że ludzie dotknięci skutkami grzechu, określanego niejednokrotnie w Piśmie Świętym jako ciemność powiązana ze ślepotą na wartości moralne, nie są w stanie ani rozeznać zgubnych działań diabła, który nieustannie wprowadza w niewolę grzechu, ani też uznać z całą pewnością prawdy wiary w potęgę miłosiernej miłości Boga.

  Czytaj całość
 • Żyjemy w świecie kruchym, na którym osoba ludzka wyciska piętno swego człowieczeństwa. W cieniu wspaniałych osiągnięć nauki i techniki zarysowują się wojny i bratobójcze walki, w których zatraca się żądny podboju człowiek. Jako wspaniały zdobywca, wznoszący się ponad świat widzialny, wyrywa z niego tajemne energie, rozumiejąc przy tym, że stale ryzykuje opanowanie i zniszczenie siebie przez siły, które sam poskromił. Oto paradoks ludzkiej doli.

  Czytaj całość

Uzyskaj dostęp do:

 • 6020 inspirujących propozycji kazań, rozważań,
 • 36 scenariuszy katechez,
 • 69 materiałów dotyczących zarządzania parafią,
 • 38 artykułów poświęconych posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
 • 331 najważniejszych wiadomości z życia Kościoła.
Uzyskaj dostęp

Kalendarz wydarzeń

Pełny widok kalendarza