Regulamin korzystania z serwisu

Rozdział 1

Abonament na dostęp do płatnych Usług

 

Definicje:

Administrator - Forum Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, KRS nr 0000037307 Wydział XXI KRS, Poznań, REGON 631046924, NIP 781-15-51-223, Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł zwane dalej Wydawnictwem

Dane – wszelkie danych podane przez Użytkownika w ramach zamawiania Usługi.

Regulamin – niniejszy dokument.

Serwis - platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem www.pastoralis.pl, stworzona i utrzymywana przez Administratora, dedykowana księżom.

Usługi – dobra, w tym produkty i usługi, z których można korzystać lub które można nabyć za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności:

  • inspirujące propozycje kazań, rozważań,
  • scenariusze katechez,
  • materiały dotyczące zarządzania parafią,
  • artykuły poświęcone posłudze spowiedniczej dostosowane do potrzeb spowiadających,
  • najważniejsze wiadomości z życia Kościoła.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Administratorem umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i korzysta z Usług.

Zawartość – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora.

 

§1

Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia Usług przez Administratora oraz korzystania przez Użytkowników z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych ustaw.

 

§3

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej i Zawartości stanowią wyłączną własność Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

 

§4

Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest możliwe tylko dla celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

 

§5

Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Zawartości ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

 

§6

Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 6 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

 

§7

Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

 

Rozdział 2

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu

 

§8

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.

 

§9

Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu.

 

Rozdział 2

Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

 

§10

Zamawiając Usługi za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z opisem Usług, warunkami ich świadczenia drogą elektroniczną przez Administratora oraz niniejszym Regulaminem, a także, że je akceptuje i zobowiązuje się ich przestrzegać.

 

§11

W terminie 14 dni od zamówienia Usług Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy o ich świadczenie. Prawo odstąpienia można wykonać poprzez wysłanie do Administratora najpóźniej w ostatnim dniu powyższego terminu stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej. Prawo do odstąpienia nie dotyczy Usług, których świadczenie zostało rozpoczęte za zgodą Użytkownika przed upływem wskazanych powyżej 14 dni od chwili ich zamówienia.

 

§12

W celu zarejestrowania się i złożenia zamówienia na świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu Użytkownik musi:

  • wypełnić formularz zamówienia. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do Serwisu i oferowanych w jego ramach Usług;
  • wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystać z Usługi i być zgodne z prawdą;
  • przesłać do Administratora poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny.

Po zakończeniu procesu rejestracji i dokonaniu płatności w ciągu 48 godzin Użytkownik otrzymuje hasło i login do konta Użytkownika w Serwisie poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

Złożenie przez Użytkownika zamówienia na świadczenie Usług jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy z Administratorem na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia i przesłanie Użytkownikowi na adres e-mail podany przez niego w formularzu zamówienia loginu i hasła jest równoznaczne z przyjęciem złożonej oferty przez Administratora i z zawarciem umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

Użytkownik uzyskuje dostęp do płatnych Usług za pośrednictwem Serwisu po wpisaniu loginu i hasła w oknie logowania umieszczonym na stronach Serwisu.

Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego loginu i hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie loginu i hasła przez Użytkownika osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

Administratorowi przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przy użyciu przyznanego Użytkownikowi loginu i hasła poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu i korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu przez osoby nieuprawnione. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest chronić i zachować w poufności przyznane mu login i hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do Usług.

Administrator ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Zawartości, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkowników korzystających z Usług za pośrednictwem Serwisu. W przypadku zastosowania przez Administratora powyższych zabezpieczeń, Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać się od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

Rozdział 3

Abonament na dostęp do płatnych usług

 

§ 13

Aktualna cena abonamentu za dostęp do Serwisu w podziale na różne okresy dostępu, podana jest na stronach Serwisu.

Abonament nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Administratora. Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 

Rozdział 4

Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

 

§14

Usługi świadczone przez Administratora polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, całości lub części Zawartości.

Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą płatną jest dostęp do wszystkich treści Serwisu. Usługą bezpłatną jest dostęp do określonych przez Administratora treści. Administrator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych Usług.

W celu uzyskania dostępu do płatnych Usług za pośrednictwem Serwisu należy dokonać rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronach Serwisu oraz opłacić abonament za korzystanie z tych Usług.

 

Rozdział 5

Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

 

§15

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn od Administratora niezależnych.

Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

 

Rozdział 6

Postępowanie reklamacyjne

 

§16

Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres bok@forum-media.pl z podaniem opisu reklamacji wraz z podaniem przyczyn oraz podaniem danych identyfikujących reklamującego.

Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przez Administratora przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§17

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. od dnia 07.12.2012 roku.

Administrator ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i zablokować mu dostęp do Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

 

§18

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej, Użytkownik nie złoży oświadczenia o akceptacji zmian Regulaminu, uważa się, że zmiany nie zostały przez Użytkownika przyjęte. W przypadku zaistnienia zdarzenia wskazanego w zdaniu poprzednim umowa na świadczenie Usług ulega rozwiązaniu za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, skutkującym na koniec miesiąca kalendarzowego. Do czasu rozwiązania umowy, w trybie wskazanym w zdaniu poprzednim, Usługi będą świadczone na dotychczasowych warunkach Regulaminu.

 

§19

W przypadku gdyby którekolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu okazały się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, o ile nie będzie się to sprzeciwiać właściwości umowy na świadczenie Usług lub jej celowi.

 

§20

Niniejszy Regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu podlegają prawu polskiemu.